Regulamin PALM Studio
Wielokrotny wybór
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy!

Proszę wypełnić wymagane pola!

Newsletter

PALM STUDIO
Idzikowskiego 16,
Mokotów, Warszawa

+48 602 420 014
hello@palmstudio.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje wprowadzające

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) dotyczy informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz informacji o plikach cookies przez KZ Niebieski spółka z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 59A/1B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697701, NIP: 7010719920, REGON: 368451097 prowadzącą PALM Studio (dalej jako: „Klub”).

Polityka została przyjęta w celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Polityka jest skierowana do użytkowników strony internetowej www.palmstudio.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”).

Prywatność odwiedzających Stronę Internetową jest dla Klubu bardzo ważna. Klub dokłada wszelkich starań, aby prywatność była w odpowiedni sposób chroniona.

Definicje:

Usługi – świadczone przez Klub usługi szczegółowo wskazane w Cenniku oraz polegające na udostępnieniu szafek, strefy chillout, toalet, parkingu – wedle dostępności miejsc, konsultacji trenera, ręczników oraz sieci wifi.

Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę z Klubem o korzystanie z Usług.

Osoba aplikująca – osoba, która chce zostać Członkiem Klubu.

Umowa – zostaje zawarta automatycznie z Osobą aplikującą po ustaleniu zakresu świadczonych Usług, podaniu danych osobowych i dokonaniu płatności ustalonej Opłaty Abonamentowej. Na podstawie wpłaty Osoba aplikująca zostaje określona Członkiem Klubu.

Cennik – strona internetowa www.palmstudio.pl/karnety, na której dostępne są aktualne ceny i dostępność Usług.

System – oprogramowanie dedykowane do zapisów na wybrane Usługi, wdrożone przez Grzegorza Tomasiak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą lightenbody Grzegorz Tomasiak, adres: ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, umożliwiające dokonanie zapisu na wybrane Usługi w Klubie oraz dostęp do harmonogramu Usług.

Opłata Abonamentowa – opłata ponoszona przez Członka Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych; dalej jako: „RODO”).

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest KZ Niebieski spółka z.o.o.z siedzibą w Warszawie (00-681), adres: ul. Hoża 59A/1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697701, NIP: 7010719920, prowadząca PALM Studio. W konsekwencji, Klub jako administrator danych decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Klub dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą. Klub zapewnia, że zbierane dane osobowe są zbierane dla oznaczonych celów, które są zgodne z prawem.

Klub zbiera dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe są zbierane.

Klub wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Z Klubem można się skontaktować:

przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.palmstudio.pl/kontakt;

telefonicznie: +48 889 772 742;

pod adresem e-mail: hello@palmstudio.pl;

pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: hello@palmstudio.pl.

W celu prowadzenia działalności, Klub przetwarza dane osobowe, przez które należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe podawane są co do zasady przez Członków Klubu / Osoby aplikujące.

Zakres danych osobowych Członka Klubu obejmuje:

imię i nazwisko;

dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu niezbędne do weryfikacji Umowy i utrzymywania kontaktu oraz weryfikacji rekomendacji;

dane o zdrowiu niezbędne do korzystania z poszczególnych Usług;

wizerunek przetwarzany w celu utrzymania bezpieczeństwa osób i ochrony mienia;

numer IP, dane zebrane z wykorzystaniem plików cookies – niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa usług informatycznych oraz usprawnienia użytkowania usług informatycznych.

Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są w następujących celach oraz następującej podstawie prawnej:

realizacji Usług Klubu oraz wykonania Umowy, w tym zapewnienia dostępu do Usług oferowanych przez Klub oraz umożliwienia korzystania z Systemu i dostępnych tam funkcjonalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, zawarcia i wykonania Umowy;

spełnienia ciążących na Klubie obowiązków prawnych wynikającychz właściwych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym Klub podlega wynikających z właściwych przepisów prawa;

realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Klub, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Klub realizuje prawnie uzasadniony interes, w postaci:

ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych – prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;

zapewnienia porządku, bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego, w tym bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Klubu, w tym poprzez wizerunek przetwarzany przez system monitoringu wizyjnego – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych Usług;

udzielania odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, wymiany korespondencji i komunikacji w związku z Usługami, również w związku z kontaktem poprzez formularz kontaktowy – w związku z realizacją Usług Klubu oraz poprawą jakości świadczonej obsługi;

obsługi zgłoszeń i wniosków – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Klubu;

dokonywania badań analitycznych i statystycznych, tj. optymalnego doboru Usług do potrzeb Członka Klubu, optymalizacji procesów Usług;

wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług;

przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności;

zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Systemu, analizy finansowej Klubu poprzez oprogramowanie Fitssey;

marketingu bezpośredniego produktów i usług Klubu;

na podstawie udzielonej przez Członka Klubu zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w następujących celach:

marketingu bezpośredniego produktów i usług Klubu, także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Dane szczególnych kategorii Członka Klubu, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzane są w następujących celach oraz następującej podstawie prawnej:

w celu diagnozy stanu zdrowia w zakresie dostosowania Usług – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych;

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO

Dane osobowe w celach prowadzenia marketingu są przetwarzane tylko za zgodą za pomocą e-maili lub SMS.

Członek Klubu podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia zawarcie, wykonywanie Umowy i wywiązanie się z obowiązków ustawowych Klubu, udzielanie odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, wnioski, rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji, wymianę korespondencji i komunikację w związku z Usługami, również w związku z kontaktem poprzez formularz kontaktowy, a także na brak możliwości przekazywania kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych w zakresie Usług Klubu.

W przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, Członek Klubu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody polega na przekazaniu informacji do recepcji w formie pisemnej lub skierowanie pisemnej informacji na adres e-mail hello@palmstudio.pl.

Odbiorcami danych osobowych są:

hosting poczty elektronicznej;

podmioty świadczące na rzecz Klubu usługi prawne;

Urząd Skarbowy;

inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

podmiot działający w zakresie ubezpieczeń.

Klub powierzył lub może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Członka Klubu podmiotom świadczącym na rzecz Klubu usługi: informatyczne, księgowe, kadrowe, podatkowe, podmiotom prowadzącym obsługę płatności oraz ochrony osób i mienia – w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przez ten podmiot na rzecz Klubu.

Dane osobowe Członka Klubu związane z wykonywaniem Umowy powierzone zostały do przetwarzania w zakresie przechowywania na platformie Fitssey prowadzonej przez Grzegorza Tomasiak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą lightenbody Grzegorz Tomasiak, adres: ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, typ dokumentu tożsamości, numer NIP, miejsce urodzenia, płeć, numer pesel, adres zameldowania, adres e-mail, nr telefonu, informacje zdrowotne.

Dane osobowe Członka Klubu przechowywane są:

do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Umowy;

przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

przez okres wynikający  z przepisów prawa;

w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;

w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu do czasu trwania usprawiedliwionego celu przetwarzania lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zależności, od tego które nastąpi wcześniej);

w przypadku danych przetwarzanych w związku z monitoringiem wizyjnym –  przez 30 dni od dnia utrwalenia (po tym okresie zostaną trwale usunięte). Jednak, w przypadku gdy nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu lub Klub uzyska wiadomość o tym, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe dotyczą przysługują następujące prawa:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo usunięcia danych (w przypadku, gdy nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane);

prawo ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymywania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Klubem (dane podane w pkt 11 powyżej).

Członek Klubu może w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych poprzez przekazanie informacji do recepcji w formie pisemnej lub skierowanie pisemnej informacji na adres e-mail hello@palmstudio.pl.

Członek Klubu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Klub nie będzie przekazywał danych osobowych Członka Klubu do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane udostępnione przez Członka Klubu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki cookies

Zgodnie z warunkami Polityki zgoda na korzystanie z plików cookies podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej pozwala na korzystanie z plików cookies przy każdej kolejnej wizycie na Stronie Internetowej.

Strona Internetowa używa plików cookies. Przeglądając Stronę Internetową wykorzystywane jest urządzenie lub przeglądarka (oprogramowania na komputerze), która umożliwia zapisywanie plików cookies. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Informacje mogą być gromadzone w sposób bierny, tj. bez aktywnego dostarczania tych informacji przekazywane z użyciem plików cookies, gdy ze strony korzysta się zgodnie z ustawieniami przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie, a ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików cookies przy użyciu ustawień własnej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika i przeznaczone są do ułatwiania korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz nazwę ciasteczka i jego wartość. Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi.

Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron i wykorzystywane są do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji. Pliki cookies służą zapamiętywaniu, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej wybranych treści.

Pliki cookies kojarzone są wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia i nie zawierają danych personalnych (imienia i nazwiska) użytkownika, a identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych. Pliki cookies nie pobierają poufnych informacji z komputera lub innego urządzenia użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika.

Klub używa plików cookies, które są niezbędne, aby umożliwić poruszanie się po Stronie Internetowej, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Celem wykorzystywania plików cookies jest zapewnienie efektywnego korzystania ze Strony Internetowej, a w szczególności dostosowanie się do sposobów korzystania z niej przez użytkowników oraz ułatwienie użytkownikom korzystania ze Strony Internetowej podczas jej przeglądania, a także późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony Internetowej z urządzeniem, na którym zostały zapisane.

Stosowane są następujące pliki cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Strona Internetowa wyposażona jest w:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies zgodnie instrukcjami poszczególnych przeglądarek.

Wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, możliwość korzystania ze Strony Internetowej i wiązać się z niedogodnościami podczas korzystania ze Strony Internetowej.

Postanowienia końcowe

Polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z  potrzebami Klubu w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom w zakresie ich danych osobowych. O wszelkich zmianach Polityki użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie Internetowej.